کاغذ سرامیکی به دلیل توانایی موثر آنها در تحمل دماهای بالا به عنوان مواد عایق استفاده می شود و عمدتاً برای پوشش کوره های صنعتی بزرگ و کوره های کارگاهی و خانگی کوچک استفاده می شود.